microVISC Viscometer + Temperature Control – 100 µL

Poptávkový produkt

Přenosný přístroj pro měření viskozity k analýze oleje v laboratorních podmínkách a v terénu

Rychlý, přesný a spolehlivý viskozimetr ke stanovení stavu oleje a k rozšíření cyklů výměny maziv

V průmyslu se má obecně za to, že analýza viskozity je nejrychlejším, nejsnazším a cenově nejefektivnějším způsobem k zajištění celkového dobrého stavu mazacího oleje.

Včasná detekce problémů u mazacích olejů je zcela základním krokem u strojů, ložisek, generátorů či u jakéhokoliv jiného otáčivého zařízení. Mazací olej může být poškozen mnoha způsoby – může v něm dojít k oxidaci, může se kontaminovat z paliv, vody nebo únikem chladicí kapaliny. Nebo se může dostat do kontaktu s výfukovými zplodinami z pístů a tím do něj mohou proniknout saze. Aditiva v oleji se rovněž v průběhu doby rozkládají. Pokud kvalita mazacího oleje klesne, může dojít k selhání velmi nákladného zařízení.

Taky je nutné vzít v úvahu, jaké jsou náklady spojené s předčasnou výměnou mazacího oleje, pokud by tento byl stále v dobrém stavu. Běžně se v praxi mění mazací oleje v čerpadlech, v hřídelích nebo v jakémkoliv otáčivém zařízení, a to v daných intervalech, ať už je to nutné či nikoliv. Je možné uspořit nemalé provozní náklady rychlým a snadným ověřením kvality oleje, čímž může technická obsluha zařízení prodloužit užitečnou životnost mazacího oleje, který takto může stále splňovat specifikace výrobce.

microVISC-mTM od RheoSense měří viskozitu oleje a využívá ASTM metody k vykázání kinematické a absolutní viskozity vzorku při požadované referenční teplotě / požadovaných referenčních teplotách, které typicky dosahují hodnot 40°C, 50°C nebo 100°C, čímž lze snadno zjistit zdraví oleje. Metoda s využitím obdélníkové štěrbiny, použitá v daném měření, je neuvěřitelně rychlá a uživatelsky snadná. Kromě toho nevyžaduje žádné či jen malé proškolení k jejímu použití. Data, které vygeneruje přístroj microVISC-m, se také ukládají s datem a dobou analýzy vzorků za účelem jejich trasování.

microVISC-mTM je ruční analyzátor, fungující na baterky, který je ideálním pro laboratorní měření či pro měření v odlehlých lokacích. Dobíjecí baterie může provést až 100 měření mezi jednotlivým dobitím, což umožňuje zajistit skutečnou přenosnost této jednotky. Do microVISC-mTM lze najednou předem naprogramovat až 8 různých typů měření, což obsluze umožňuje stiskem tlačítka přejít do jiného nastavení. Pipety k jednorázovému použití snižují riziko kontaminace vzorku. Kromě toho možnost automatizovaného čištění znamená, že není nutné mezi analýzou jednotlivých vzorků přístroj čistit.

Průlomová technologie microVISC-mTM (Viscometer/Rheometer-On-a-Chip; tj. viskozimetr / reometr – na čipu)
nabízí rozsáhlé výhody oproti konvenčním viskozimetrům a reometrům.

Řešení microVISC-mTM:

 • Vyžaduje minimálně vzorek 100 μl,
 • Nabízí výrazně široké rozpětí dynamické viskozity,
 • Dosahuje výjimečně vysokých a nízkých smykových poměrů,
 • Automatizované testování pro rychlé výsledky,
 • Zabraňuje vytvoření tenké vrstvy, odpaření a kontaminaci,
 • Snadno měří jak Newtonské, tak ne-Newtonské tekutiny,
 • K instalaci vyžaduje hodně málo místa,
 • Poskytuje mimořádnou preciznost a přesnost.

microVISC-mTM od RheoSense převzal standardní principy reometrie a vytvořil viskozimetr s dynamickým mikro-testováním tím, že došlo k přidání mikro-fluidity při snížení velikosti přístroje v rámci výroby MEMS (mikro-elektrické mechanické systémy).

Tato nová technologie, ukrytá do pevného přenosného pouzdra s dobíjecí baterií s dlouhou životností, je ideální pro dálkové měření v terénu tam, kde může být prostor na vlastní měření omezený a podmínky k realizaci měření obtížné.

Přístroj je navržen s používáním jednorázových pipet, které snižují riziko kontaminace vzorku. Celý systém je hodně uživatelsky-přátelský. Uživatelé jej mohou obsluhovat do jedné minuty a nepotřebují k tomu téměř žádné školení.

Vědecký princip:

Metoda měření, rovněž známá jako metoda využívající obdélníkovou štěrbinu, poskytuje vysoce přesné údaje o dynamické viskozitě a kinematické viskozitě s cílem porovnat hodnoty s průmyslovými standardy či normami, jako např. ASTM, ISO, SAE, atd. Toho se dosahuje využitím inovativního vestavěného softwaru, který aplikuje principy teplotní kompenzace dle ASTM D341 a tím poskytuje údaje o viskozitě při daných referenčních teplotách. Tyto referenční teploty se tedy liší od aktuálně naměřených teplot. Uživatel tak může porovnat viskozitu vzorku při 40°C, 50°C a 100°C v jednom jediném měření.

Série 3 obrázků:

Krok 1:  Aplikujte vzorek do jednorázové pipety.

Krok 2:  Zaveďte pipetu.

Krok 3:               Stiskněte START (run).

Technické specifikace
Minimální vzorek: 100 μL
Rozpětí viskozity: 1 – 3500 mPa
Provozní rozpětí: 18°- 40°C
Výstupní rozpětí: 20°- 100°C
Rozpětí vlhkosti: 0 ~ 90%, nekondenzující
Přesnost: ~ +/- 2% načtené hodnoty
Opakovatelnost: ~ +/- 0,5% načtené hodnoty
Typická testovací doba: < 1 min.
Standardy: Odpovídají normě ASTM D445
Aplikace
 • Vzdálené důlní stroje a zařízení,
 • Lodní plavidla s leteckými a lodními mazivy,
 • Kompresory, ložiska a točivá zařízení na lodích,
 • Servis a údržba vozového parku nákladních automobilů, cisteren, autobusů a dalších vozidel,
 • Transformátorové oleje používané společnostmi vyrábějícími elektřinu,
 • Malé a střední dieselové motory,
 • Pobřežní větrné elektrárny, kde je obecně realizace servisu drahá a nebývá častá,
 • Preventivní údržba ve stacionárních závodech a na stacionárním zařízení.